දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 පිළිතුරු පත්‍රය( සබරගමු පළාත)

Click sg11_health_2nd_tp_sbaragamu_ans_2018.pdf link to view the file.

දෙවන  වාර පරීක්ෂණය 2018  පිළිතුරු පත්‍රය( සබරගමු පළාත)