දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_eng_2nd_tp_sbaragamu_ANS_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

දෙවන  වාර පරීක්ෂණය 2018 පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)