දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)

Click sg11_ict_2nd_tp_sbaragamu_1ans_2018.pdf link to view the file.

දෙවන  වාර පරීක්ෂණය 2018  I පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)