දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 පිළිතුරු පත්‍රය( සබරගමු පළාත)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_sci_2nd_tp_sbaragamu_ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

දෙවන  වාර පරීක්ෂණය 2018  පිළිතුරු පත්‍රය ( සබරගමු පළාත)