2018 පළමු වාර පරීක්ෂණය I (සබරගමු පළාත)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_geo_1st_tp_sbaragamu_1_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

2018 පළමු වාර පරීක්ෂණය I (සබරගමු පළාත)