2018 පළමු වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය (සබරගමු පළාත)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_cathalic_1st_tp_sbaragamu_marking_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

2018 පළමු වාර පරීක්ෂණය පිළිතුරු පත්‍රය (සබරගමු පළාත)