තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 24-Logic_Scientific_Method_S.pdf ஐ சொடுக்குக