නාට්‍ය හා රංගකලාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2019

Click 57-Drama_Theatre-Sinhala.pdf link to view the file.