ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - I,II (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018 )

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය - I  (උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018 )

Click sol_moe_chr_I,II_2018.pdf link to view the file.