බුද්ධ ධර්මය - I,II (උපකාරක පිළිතුරු පත්‍ර 2018)

බුද්ධ ධර්මය - II  (උපකාරක පිළිතුරු පත්‍ර 2018)  

Click sol_moe_Bud_Sho_AnsII_2018.pdf link to view the file.