බුද්ධ ධර්මය - I,II (උපකාරක පිළිතුරු පත්‍ර 2018 )

බුද්ධ ධර්මය - I,II  (උපකාරක පිළිතුරු පත්‍ර 2018 )

Click sol_moe_Bud_AnsI,II_2018.pdf link to view the file.