බුද්ධ ධර්මය - I (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018 )

බුද්ධ ධර්මය - I  (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018 )

Click sol_moe_Bud_I_2018.pdf link to view the file.