කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය - I ( උපකාරක පිළිතුරු පත්‍රය 2018 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_moe_agri_AnsI_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය - I  ( උපකාරක  පිළිතුරු පත්‍රය 2018 )