කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය - I ( උපකාරක පිළිතුරු පත්‍රය 2018 )

Click sol_moe_agri_AnsI_2018.pdf link to view the file.

කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය - I  ( උපකාරක  පිළිතුරු පත්‍රය 2018 )