කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය - I,II (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_moe_agri_I,II_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණවේදය - I,II  (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018 )