කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය - I,II (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018 )

Click sol_moe_agri_I,II_2018.pdf link to view the file.

කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණවේදය - I,II  (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර - 2018 )