නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - II (පිළිතුරු - 2018)

Click 88 II කොටස. answers.pdf link to view the file.

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - II (පිළිතුරු - 2018)