නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - I (පිළිතුරු)

Click 88 I කොටස. Answers.pdf link to view the file.

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - I (පිළිතුරු)