නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - II (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2018)

Click 88 II කොටස..pdf link to view the file.