නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - I (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2018)

Click 88 I කොටස..pdf link to view the file.

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය - I (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2018)