තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2019

Click 67-Science_for_Technology_S.pdf link to view the file.