තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 20-Information_Communication_Technology_S.pdf ஐ சொடுக்குக