තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2019

Click 20-Information_Communication_Technology_S.pdf link to view the file.