2018 වයඹ පළාත් දෙවන වාර පරීක්ෂණය ( 12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_ict_2nd_tp_nwp_2018.pdf link to view the file.

2018 වයඹ පළාත් දෙවන වාර පරීක්ෂණය  ( 12 ශ්‍රේණිය)