2018 දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 1 කොටස ( 13 ශ්‍රේණිය)

Click sg13_ict_3rd 1_tp_southern_2018.pdf link to view the file.

2018 දකුණු පළාත් තෙවන වාර පරීක්ෂණය 1 කොටස ( 13 ශ්‍රේණිය)