භූගෝල විද්‍යාව I,II පිළිතුරු - (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018)

Click sol_GeoI,II_Ans_2018.pdf link to view the file.

භූගෝල විද්‍යාව I,II පිළිතුරු - (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර  2018)