ඉතිහාසය I,II පිළිතුරු - (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_HisI,II_Ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

ඉතිහාසය I,II පිළිතුරු - (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර  2018)