ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය II - පිළිතුරු, 2018)

Click Sol_BS_II_Ans_2018.pdf link to view the file.

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - II (පිළිතුරු පත්‍රය 2018 )