ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය I - පිළිතුරු, 2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sol_BS_I_Ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - I ( උපකාරක පිළිතුරු පත්‍ර 2018 )