ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය I - පිළිතුරු, 2018)

Click Sol_BS_I_Ans_2018.pdf link to view the file.

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - I ( උපකාරක පිළිතුරු පත්‍ර 2018 )