තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - I / II(e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 ) පිළිතුරු පත්‍රය

Click sol_ICT Ans_nw.pdf link to view the file.