නාට්‍ය හා රංගකලාව - I (උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර - 2018 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_drama1.pdf ஐ சொடுக்குக

නාට්‍ය හා රංගකලාව - I  (උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර - 2018 )