නාට්‍ය හා රංගකලාව - I (උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර - 2018 )

Click sol_drama1.pdf link to view the file.

නාට්‍ය හා රංගකලාව - I  (උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර - 2018 )