ඉංග්‍රීසි - I,II (පෙරහුරු ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tol_eng_mp_moe_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

ඉංග්‍රීසි - I  (පෙරහුරු  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )