2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය - ප්‍රශ්න පත්‍රය (නැගෙනහිර) i,ii

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு 2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය - ප්‍රශ්න පත්‍රය (නැගෙනහිර) i,ii.pdf ஐ சொடுக்குக

2018 දෙවන වාර පරීක්ෂණය - ප්‍රශ්න පත්‍රය (නැගෙනහිර) i,ii