ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය II -පිළිතුරු)- 2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_ent_II_ans.pdf ஐ சொடுக்குக