ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය II - 2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_ent_II.pdf ஐ சொடுக்குக

ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය II - 2018)