ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (e-තක්සලාව හා නැණස උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 2018) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I

Click Entre (1) Entrepreneurship.pdf link to view the file.

ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (e-තක්සලාව හා නැණස උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 2018) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I