ගණිතය - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )

Click Maths -1 -2018.pdf link to view the file.

ගණිතය - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )