ඉංග්‍රීසි - I,II - පිළිතුරු (පෙරහුරු ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tol_eng_mp_moe_ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக