ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය I - 2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_ent_I.pdf ஐ சொடுக்குக

ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය (උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය I - 2018)