භුගෝල විද්‍යාව - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Geography 1_2018.pdf ஐ சொடுக்குக