ඉතිහාසය - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு History 1_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

ඉතිහාසය - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )