ඉතිහාසය - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )

Click History 1_2018.pdf link to view the file.

ඉතිහාසය - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )