තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - I / II(e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_ICT_nw.pdf ஐ சொடுக்குக