විද්‍යාව - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_sce_1.pdf ஐ சொடுக்குக

විද්‍යාව - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2018 )