ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 2 (පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_sol_bs_2.pdf ஐ சொடுக்குக