ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 1 (පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018)

Click sg11_sol_bs_1.pdf link to view the file.