மாதிரி வினாத்தாள் - புள்ளித்திட்டம்(e-தக்சலாவ 2018)

Click tol_math_mp_12_ethak_ans_2018.pdf link to view the file.