மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2018)

Click tol_math_mp_12_ethaka_2018.pdf link to view the file.